STRUCTURA ORGANIZATORICA

Adunarea Generala

Adunarea generala este organul de conducere deliberativ, alcatuit din totalitatea membrilor de drept ai uniunii. 

 Competenta adunarii generale cuprinde:

- definirea liniilor directoare si strategiilor generale ale uniunii, aprobarea planurilor, programelor si obiectivelor specifice pe termen lung si scurt, la propunerea consiliului director;

- aprobarea raportului anual al consiliului director, bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil, descarcarea de gestiune, raportului cenzorilor sau auditului extern;

- alegerea si revocarea membrilor consiliului director, inclusiv a presedintelui;

- alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

- infiintarea de filiale sau sucursale ale uniunii;

- modificarea sau completarea actului constitutiv si a statutului;

- afilierea la federatii si fuziunea cu alte asociatii, dizolvarea si lichidarea uniunii, stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidarea acesteia;

- validarea membrilor de onoare si schimbarea sediului uniunii;

- sanctionarea membrilor cu excluderea si eventual, reprimirea in uniune a unui membru exclus caruia nu i-a fost aprobata cererea de reprimire de catre consiliul director;

- stabilirea taxei de inscriere, modificarea cotizatiilor, alte masuri asemanatoare.

Adunarea generala va fi convocata in sesiuni ordinare si in sesiuni extraordinare, de catre presedintele uniunii direct sau prin secretarul general.

Adunarea generala extraordinara va fi convocata pe baza deciziei consiliului director sau la solicitarea a cel putin o treime din numarul membrilor uniunii cu drept de vot. 

 Adunarea generala ordinara se intruneste de regula, o data pe an si are drept de control permanent si general asupra consiliului director si cenzorilor

Consiliul Director

Consiliul Director este organul deliberativ si decizional care se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie.

O informare cu privire la ordinea de zi a Consiliului Director, problemele discutate, hotararile luate, este transmisa lunar tuturor membrilor Uniunii Mediatorilor Bancari, împreuna cu sinteza activitatii UMBR in luna respectiva.

Consiliul Director este format din 5 membri avand urmatoarea structura: un Presedinte, un Vicepresedinte, un Secretar General, un Director de marketing si un membru supleant.

În prezent, Consiliul de Administratie este compus din:

Presedinte

     Tudor Tatu

Mediator autorizat , avocat , consilier juridic , Ex.Ev.Pr.Imob. - membru ANEVAR , membru al Sindicatului Independent al Juristilor, Ofiter MAI r.

E-mail:   mediatorbancar_presedinte@yahoo.com

Telefon:

Vicepresedinte

    Marian Berar

Mediator autorizat , jurist

E-mail: mediatorbancar_director@yahoo.com

Telefon: 0727358429 / 072448049

Secretar General

    David Burnei

file:///C:/DOCUME~1/TATU-P~1/LOCALS~1/Temp/IMG_2657.jpg

Burnei David - mediator autorizat , expert contabil judiciar , expert in cadrul proiectelor Phare , expert evaluator întreprinderi si active financiare (afaceri) - membru CECCAR , ofiter MAN r

E-mail:     mediatorbancarsecretargeneral@yahoo.com

Telefon:   0726686331/ 0724758875

Secretariatul General

Secretariatul General este condus de catre un Secretar General numit de Adunarea Generala.

 Secretariatul General are urmatoarele atributii:

· duce la indeplinire deciziile Consiliului Director;

· exercita atributiile Consiliului Director in intervalul dintre sedintele acestuia si in limita imputernicirilor acordate;

· organizeaza si coordoneaza activitatile comisiilor de specialitate;

· administreaza material si financiar uniunea;

· raspunde de corespondenta, relatiile cu publicul, securitatea documentelor.

Presedintele Asociatiei sau inlocuitorul sau pot da mandat Secretarului General sa reprezinte Asociatia in relatia cu organisme interne si internationale.

Secretariatul General este compus din:

- Secretar General

- Director