PROCEDURA PRIMIRII DE NOI MEMBRI

Primirea in uniune se face in mod individual, prin liberul consimtamant, pe baza de adeziune.

Pentru obtinerea calitatii de “membru de drept” al uniunii, solicitantul va completa o adeziune, asupra careia consiliul director va decide în cel mult 15 zile,data de la care membrul isi poate exercita pe deplin drepturile.

Pentru obtinerea calitatii de “membru de onoare” sau “membru colaborator”, solicitantul va completa o cerere sau scrisoare de intentie, care va fi analizata de consiliul director, consiliul va decide în cel mult 15 zile.

Nu este permisa atragerea sau acceptarea in calitatea de membru de orice fel a persoanelor al caror cazier sau comportament impieteaza asupra imaginii sau reputatiei uniunii, au desfasurat ori desfasoara actiuni ostile împotriva acesteia sau membrilor, nu sunt loiale, serioase, participative.

Refuzul motivat al primirii se va decide cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor consiliului, numai pentru motive intemeiate si se comunica solicitantului în maximum 30 de zile.

Membrii uniunii au datoria sa furnizeze informatiile si copii dupa documentele privind pregatirea, autorizarea ca mediator si inregistrarea formelor de exercitare a profesiei, actele de identitate, pentru completarea si actualizarea evidentei privind statutul lor, denumirea, sediul, adresa, forme de contact si alte informatii solicitate de consiliul director, cu protejarea datelor personale.

Calitatea de membru al uniunii se dovedeste cu legitimatia tip primita de la consiliu director, conform modelului stabilit prin regulament.

Legitimatia de membru se elibereaza de secretarul general, este netransmisibila si este valabila numai daca are aplicata viza semestriala. La excludere se preda secretarului general si se anuleaza de presedinte.

În timpul reuniunilor de lucru sau oficiale, mediatorii vor purta obligatoriu un ecuson cu fotografia, numele si prenumele, denumirea uniunii si formei de exercitare a profesiei.

Viza semestriala se aplica membrilor care au achitat cotizatia pana la sfarsitul semestrului.

Plata cotizatiei se face lunar / trimestrial, direct la trezorier sau în contul uniunii, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna urmatoare ori trimestrial, pana la data de 15 a primei luni a trimestrului.

Persoanele interesate,mediatori autorizati sau in curs de autorizare care doresc sa adere la Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania vor depune personal la secretariatul uniunii sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,urmatoarele documente:

a)-  adeziune;

b) - declaratie pe propria raspundere, anexa 1 la cererea de adeziune;

c) - copie CI;

d) - copie autorizatie mediator eliberata de catre CdM

e) - copie dupa Hotararea CdM de avizare a uneia dintre formele de exercitare a profesiei;

Pentru aspiranti -  adeverinta din care rezulta ca urmeaza cursurile initiale de formarea si pregatirea mediatorilor autorizati, eliberata de furnizorul de formare si in care va fi mentionata data la care cursantul sustine examenul de absolvire; (adeverinta inlocuieste documentele de la literele d si e)

f) - facultativ - copie dupa diploma de licenta in stiinte economice / certificat din care sa rezulte ca a absolvit un curs de perfectionare in domeniul financiar-bancar; (decat pentru mediatorii care au urmat aceste forme de invatamant, nu reprezunta o conditie esentiala pentru primire in uniune, conditia esentiala este sa fie mediator autorizat)

g) - doua fotografii 3/4;

h) - dovada de plata a taxei de inscriere si cotizatia pe prima luna/ trimestru / semestru / an(in functie de dorinta fiecaruia).

NOTA:

 Conducerea Uniuni Mediatorilor Bancari accepta oricare mediator autorizat sau in curs de autorizare indiferent de scoala de formare din domeniul medierii, pe care au absolvit-o.

Membrii UMB pot face parte si din alte asociatii profesionale, nefiindu-le ingradit dreptul la libera asociere.

Documentele de la lit.f pot fi depuse facultativ de cat de  mediatorii care au urmat aceste facultati / cursuri, constituind dovada pregatirii in domeniul financiar - bancar. 

Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, posesori ai unui document de calificare in profesia de mediator, obtinut in unul dintre aceste state, dobandesc, in contextul dreptului de stabilire, accesul in profesia de mediator in Romania, dupa recunoasterea acestor documente de catre Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare

 Procedura de inscrierii in Uniunea Mediatorilor Bancari, pentru mediatorii, cetateni ai Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, altii decat cei autorizati de catre Consiliul de mediere, se face conform procedurii obisnuite , exceptie facand prevederile de la lit h, j si k, conditie care va fi suplinita de depunerea unei adeverinte / autorizatii eliberata de catre autoritatea / autoritatile statului de domiciliu sau resedinta, din care sa rezulte calitatea de mediator a solicitantului in statul de domiciliu / resedinta .

Extras din Statut - privind indatoririle si obligatiile membrilor uniunii

Art. 25 Indatoririle si obligatiile membrilor uniunii

(1) Membrii uniunii au urmatoarele indatoriri:

a) sa participe la toate activitatile uniunii cu simt de raspundere;

b) sa propuna activitati si forme de indeplinire a scopului si obiectivelor uniunii;

c) sa respecte legislatia în domeniul medierii si Codul de etica si deontologie profesionala;

d) sa-si perfectioneze necontenit pregatirea profesionala conform standardelor ocupaþionale.

(2) Membrii uniunii au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte, fara rezerve, statutul, regulamentele uniunii si hotararile adunarii/consiliului;

b) sa se achite de obligatiile financiare potrivit angajamentelor asumate si hotararilor;

c) sa protejeze si sa apere neconditionat, interesele si renumele uniunii,

d) sa promoveze scopurile si obiectivele acesteia si profesia de mediator;

e) sa fie voluntar, sa-si aduca contributia prin mijloace proprii la realizarea scopului si a obiectivelor uniunii, la dezvoltarea si prosperitatea acesteia;

f) sa nu initieze actiuni personale nejustificate in numele sau contra uniunii,

g) sa nu desfasoare actiuni de subminare sau denigrare a activitatii sau conducerii uniunii,

h) sa-si indeplineasca atributiile pentru care a fost ales sau angajat, cu toata raspunderea;

j) sa aibe o comportare corecta si onoranta la uniune si in societate,

k) sa se supuna deciziilor organelor deliberative care au hotarat in legatura cu persoana sa;

l) sa predea bunurile primite si sa-si achite datoriile, la incetarea calitatii de membru;

m) sa informeze uniunea cu privire la orice actiuni antreprinse care ar putea avea impact asupra interesului reciproc al membrilor si sa-si protejeze renumele in societate si in cadrul profesiei.

Pentru a descarca cererile puteti accesa pagina

Formulare Utile

FORMULAR DE ANUNTARE A INTENTIEI ADERARII LA UMB

  • / /

    Nota: Completarea formularului presupune decat exprimarea intentiei aderarii la UMB.

              Pentru inscriere trebuie sa urmati procedura mai sus mentionata.