PROCEDURA MEDIERII, TAXE SI ONORARII

Ghid practic privind procedura medierii in cazul litigiilor financiar bancare. Politica de taxe si onorarii practicate de membrii UMB si colaboratorii uniunii

Scopul ghidului: aplicarea uniforma , de catre toti membrii si colaboratorii Uniunii Mediatorilor Bancari, a procedurii de mediere in cazul litigiilor financiar bancare si informarea clientilor cu privire la desfasurarea procedurii si taxele percepute.

Definirea unor termeni comuni :

Banca : orice societate comerciala bancara, de leasing, de asigurari sau institutie de credit care a incheiat un contract de servicii cu un client ca urmare a desfasurarii activitatii sale comerciale;

Client / imprumutant : orice persoana fizica sau /si juridica, romana sau /si straina, partener intr-un contract de credit / tranzatii incheiat cu o banca;

Mediator bancar : membrii si colaboratorii inscrisi in Tabloul mediatorilor bancari afisat pe site - ul Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania;

UMB : UniuneaMediatorilor Bancaridin Romania.

A.Etapa preliminara parcursa de client inaintea declansarii procedurii de mediere

 1.Primul pas: Depunerea unei plangeri la Banca unde sa contractat creditul sau a avut loc tranzactia.

In mod normal, Banca ar trebui sa raspunda in termen de 30 (treizeci) zile.

 2.A doua etapa: In cazul in care Clientul nu este multumit de solutia propusa, ori nu a primit un raspuns in termen de 30 (treizeci) zile de la Banca, poate adresa o solicitarea in vederea declansari procedurii de mediere.

B. Procedura prealabila incheierii contractului de mediere

a)De regula, Clientul, Banca sau chiar ambele parti aflate in conflict se adreseaza unui mediator bancar inscris in Tabloul mediatorilor bancari afisat pe site – ul Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania.

In cazul in care Clientul se prezinta / adreseaza direct la UMB, aceasta va recomanda un mediator bancar inscris in Tabloul UMB si care , din punct de vedere teritorial se afla in imediata apropiere a celui / celor care solicita serviciile de mediere bancara.

Mediatorul ales de Client, va demara procedura prealabila prin care va stabili daca si cealalta parte doreste solutionarea conflictului prin mediere.

b)In acest scop, mediatorul si partea care a solicitat medierea, vor incheia un Contract de premediere in baza caruia acesta va adresa celeilalte parti( banca, societate de leasing sau asigurari sau client al acestora daca solicitarea vine de la acestea) invitatia scrisa, in vederea acceptarii medierii si incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile; invitatia se va transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii

c)Daca partea convocata accepta invitatia dar este in imposibilitate de a se prezenta, mediatorul poate stabili, la cerere, o noua data pentru prezentarea la mediere, cu acordul ambelor parti

d)Daca partea convocata refuza in mod explicit medierea sau nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata

e)Mediatorul poate face si alte demersuri legale pe care le considera necesare pentru invitarea partilor la mediere, cu respectarea dispozitiilor legii medierii

C. Incheierea contractului de mediere intre mediator, pe de o parte si partile aflate in conflict, pe de alta parte.

Contractul de mediere se incheie intre mediator, pe de o parte si partile aflate in conflict, pe de alta parte, dupa prezentarea acestora din urma impreuna la mediator hotarate sa accepte medierea sau dupa acceptarea medierii si de catre partea invitata.

Este interzisa desfasurarea sedintelor de mediere inainte de incheierea contractului de mediere.

1.Sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul de mediere trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze:

a).identitatea partilor aflate in conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor

b).mentionarea obiectului conflictului

c).obligatia mediatorului de a da explicatii partilor cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia si la regulile aplicabile;

d).declaratia partilor, in sensul ca doresc declansarea medierii si ca sunt decise sa coopereze in acest scop;

e).angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;

f).obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv in caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti, tinandu-se cont, daca este cazul, de situatia lor sociala; daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti, in mod egal

g).intelegerea partilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea

h).alte clauze, in conditiile legii

2).nu trebuie sa cuprinda clauze care contravin legii sau ordinii publice

3).se incheie in forma scrisa, se semneaza de catre partile aflate in conflict si de mediator si se intocmeste in atâtea exemplare originale cati semnatari sunt

La contractul de mediere se va incheia o anexa daca, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevazute, efectuate in interesul partilor si cu acordul acestora.

D. Desfasurarea medierii cu respectarea principiilor acesteia.

Medierea are loc, de regula, la sediul mediatorului membru al Uniunii Mediatorilor Bancari si se desfasoara in sesiuni comune, in care mediatorul si partile in conflict se vor intalni impreuna, dar si in sesiuni separate cu fiecare dintre parti, daca situatia o impune.

Sesiuni individuale, in care mediatorul se intalneste cu fiecare parte, au loc de regula in prima parte a procesului de mediere si sunt foarte utile pentru identificarea cat mai exacta a obiectului conflictului.

Daca este cazul, medierea se poate desfasura si in alte locuri convenite de mediator si de partile aflate in conflict cu conditia ca locul ales desfasurarii procedurii de mediere sa aigure respectarea confidentialitatii si logistica necesara.

Pe timpul sesiunilor de mediere partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord sau pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.

In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, prin intermediul mediatorului cu acordul partilor, poate sa solicite opinii autorizate al unui specialist autorizat din domeniul respectiv si agreat de toate partile aflate in conflict.

E. Inchiderea procedurii de mediere (Legea nr. 192/2006 art. 56 - 60)

Procedura de mediere se inchide, dupa caz :

a).prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului

b).prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii

c).prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti

In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, precum si atunci cand medierea a esuat sau contractul de mediere a fost depus de catre una din parti, orice parte se poate adresa pentru solutionarea conflictului supus medierii instantei judecatoresti sau arbitrale competente.

La inchiderea procedurii de mediere, in oricare dintre cele 3 cazuri mentionate, mediatorul intocmeste un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator; partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.

Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, mediatorul redacteaza un acord care cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata.

Intelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice. Intelegerea partilor poate fi supusa verificarii notarului public in vederea autentificarii ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63 din Legea nr. 192/2006.
In cazul contractelor de credit, finantare, refinantare etc  Acordul de mediere va deveni anexa a contractului, daca nu sa dispus altfel de catre parti.

In cazul denuntarii unilaterale a contractului de mediere, actiune care constituie un drept al oricarei parti conform art. 60 din Legea nr. 192/2006, mediatorul ia act de aceasta si, in cel mult 48 de ore de la data primirii incunostiintarii, intocmeste un proces-verbal de inchidere a procedurii de mediere.

Daca una dintre partile aflate in conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere in scris si a anunta mediatorul si cealalta parte, mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, sa continue sau sa inchida procedura de mediere.

F.Suspendarea actiunilor privind litigiul dedus medierii si decizia

Pe parcursul derularii procedurii de mediere orice actiune venita din partea partilor, legata de litigiul supus medierii se suspenda, dar nu mai mult de 90 (nouazeci) zile consecutive.

In cazul banci, persoana care le reprezinta la mediere, trebuie sa prezinte mediatorului imputernicirea scrisa semnata de catre Presedinte/ Director si Seful Departamentului Juridic din care va rezulta ca are putere de decizie.

Orice actiune / decizie, luata de imputernicit cu excederea mandatului incredintat este lovita de nulitate.

Decizia finala nu apartine mediatorului, aceasta fiind un atribut exclusiv al partilor

G.Taxe, onorarii si cheltuieli privind procedura de mediere in cazurile de mediere a conflictelor financiar bancare

Termeni si notiuni utilizate

Tarifele si elementele care stau la baza onorariilor, indemnizatiilor si compnsatiilor cuvenite mediatorilor bancari sunt stabilite in moneda nationala - RON - pentru conflicte interne, iar pentru conflicte transfrontaliere in moneda europeana – EURO si cuprind :

- taxa de utilitati si folosinta cuprinde costurile de organizare si administrare a Biroului de mediere ;

- taxa de inregistrare indreptata sa acopere cheltuielile legate de începerea procedurii de mediere.

- remunerarii muncii persoanelor implicate în procedura de mediere.

- cheltuieli, care pot aparea in legatura cu desfasurarea procedurii de mediere, in special, cheltuieli legate de invitarea martorilor, efectuarea expertizelor, participarea translatorului, deplasarea mediatorului (mediatorilor) pentru efectuarea procedurii de mediere in afara domiciliului sau permanent ;

- cheltuielile partilor – cheltuieli, suportate de parti in legatura cu apararea intereselor sale, pe langa cheltuielile indicate mai sus.

I.Taxa administrativa, de utilitati si taxa de inregistrare

(1)Taxa de utilitati si folosinta se achita de catre parti / parte in suma de 100 lei sau echivalent in EURO / persoana, fiind o taxa independenta de cele lalte taxe si se plateste o singura data pentru toata perioada desfasurarii medierii.

Taxa de utilitati si folosinta nu este rambursabila si se plateste indiferent daca medierea a fost sau nu intrerupta.

In cazul in care partea / partile sunt insotite, pentru fiecare persoana insotitoare, partea insotita are obligatia de a plati taxa de utilitati si folosinta in cuantum de 50 lei sau echivalent EURO.

(2)Taxa de inregistrare se achita de parti / parte in suma de 100 lei , iar in cazul litigiului international 50 EURO la depunerea cererii privind efectuarea procedurii de mediere.

Taxa administrativa, de utilitati si taxa de inregistrare se achita in numerar sau prin virament la data inregistrarii cererii de initiere a medierii si inainte de semnarea contractului de premediere.

Taxa de inregistrare este o plata independenta, care nu este inclusa in alte taxe si cheltuieli.

Taxa de inregistrare nu este rambursabila.

II.Taxa de onorariu

 ( 1 ) Pentru cererile de mediere al caror obiect nu este evaluabil in bani,

Onorariul mediatorului bancar se achita de parti / parte in suma de 500 lei aferent unui conflict/ litigiu intern, iar in cazul litigiului international de 200 EURO pentru fiecare parte / parti, care participa la procedura, indiferent de rezultatul final al procedurii de mediere.

In cazul in care medierea se efectuiaza cu mai mult de doua parti, onorariul cuvenit mediatorului va fi mai mare cu 50 EURO sau echivalent lei , pentru fiecare parte.

( 2 ) Pentru cererile de mediere al caror obiect este evaluabil in bani,

A.Valoarea obiectului cererii de mediere in lei :

Pana la valoarea de 5.000 lei : 500 lei ;
Intre 5.001 lei si 25.000 lei : 500 lei plus 1,5 % pentru cea ce depaseste 5.000 lei ;
Intre 25.001 lei si 50.000 lei: 700 lei plus 1,2 % pentru cea ce depaseste 25.000 lei ;
Intre 50.001 lei si 250.000 lei : 1.000 lei plus 1 % pentru cea ce depaseste 50.000 lei;
Peste 250.000 lei : 3.000 lei plus 0,5 % pentru cea ce depaseste 250.000 lei.

:
B.Valoarea obiectului cererii de mediere in Euro:

Pana la valoarea de 10.000 euro : 200 Euro penru cea ce depaseste 10.000 euro ;
Intre 10.001 euro si 50.000 euro : 250 Euro plus 1,5 % pentru cea ce depaseste 10.000 euro;
Intre 50.001 euro si 100.000 euro : 500 Euro plus 1,2 % pentru cea ce depaseste 50.000 euro;
Intre 100.001 euro si 500.000 euro : 650 Euro plus 1 % pentru cea ce depaseste 100.000 euro;
Intre 500.001 euro si 1.500.000 euro:1.250 Euro plus0,8 % pentru cea ce depaseste 500.000 euro;

Peste 1.500.000 euro : 1.750 Euro plus 0,5 % pentru cea ce depaseste 1.500.000 euro.

Taxa de mediere se plateste integral, cu numerar sau prin virament bancar, la inchierea contractului de mediere si anterior inceperi primei sedinte de mediere.

Taxa de mediere se imparte in mod egal intre partile solicitante, daca partile aflate in conflict nu convin altfel.

Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita anterior inchierii Contractului de mediere, mediatorul bancar nu va pretinde onorariu.

Partilor li se restituie 50 % din taxa de onorariu achitata daca, mediatorul este nevoit sa denunte contractul de mediere - in cazurile prevazute de normele legale si procedura de mediere a Uniuni Mediatorilor Bancari – sau partile nu sunt de acord sa continue medierea cu un nou mediator ales din cadrul UMB din Romania.

III.Cheltuieli suplimentare

In Contractul de mediere pot fi prevazute si alte clauze.

Daca pe parcursul procedurii de mediere apar cheltuieli neprevazute care urmeaza a fi efectuate in interesul partilor, iar cu acordul acestora, vor face obiectul unei anexe la contractul de mediere si vor fi suportate de catre parti.

Actualizata la data de 01.11.2010 la propunerea D-lui Ghiorghita, Botosani

Nota: Aceasta procedura este pusa in discutie pentru imbunatatire, ne fiind aplicata, iar toti mediatorii ar trebui sa o adopte la finalul discutiilor si ramanerii definitive.

Asteptam opiniile pana la data de 31.12.2010 pe adresa de e-mail mediatorbancar@yahoo.com